Chỉ mành treo chuông

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chỉ mành treo chuông.