Trồng dưa đặng dưa, trồng đậu đặng đậu; lời sấm truyền rằng giao giống nào gặt giống ấy: làm dữ chẳng trông gặp lành.