Vẽ trên sân hai hàng dọc liền nhau, mỗi hàng có 5 ô to. ở chỗ tiếp góc 4 ô trên cùng, khoanh một vòng tròn nhỏ làm rốn. Đứng ở vạch cuối hai người chơi tung hòn cái bằng viên cuội bẹt hoặc mảnh sành vào rốn, người nào hòn cái gần rốn nhất đi trước. Mỗi người nhận một hàng. Đặt cái vào ô đầu tiên giáp vạch cuối, người chơi nhảy lò cò vào ô lấy chân đứng hất nhẹ dẫn cái đi theo hàng thẳng lên, rồi rẽ sang hàng bên dẫn cái trở về điểm xuất phát. Nếu cái nằm chạm vạch hoặc mỏi chân quá phải đổi chân thì dừng lại ở ô ấy, đợi lượt sau. Khi đi xong rồi, người thắng đứng quay lưng lại các ô, tung cái qua đầu, cái nằm ở ô nào được đánh dấu làm nhà, ván sau đi đến nhà được nghỉ đổi chân, còn đối phương lò cò nhảy vượt qua nhà của người khác.

Nếu ném cái ra ngoài các ô không được gì.