Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 06:46, ngày 27 tháng 3 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (1.097 byte) (+1.097). . (Tạo trang mới với nội dung “Vẽ trên sân hai hàng dọc liền nhau, mỗi hàng có 5 ô to. ở chỗ tiếp góc 4 ô trên cùng, khoanh một vòng tròn nhỏ làm rốn.…”)