Chùa nát nhưng có Bụt vàng

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chùa nát nhưng có Bụt vàng
Tuy rằng miếu đổ thành hoàng còn thiêng.