Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 18:55, ngày 27 tháng 3 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (266 byte) (+266). . (Tạo trang mới với nội dung “<poem>Phận em là gái cô bác ơi Kẻ đi qua cọ ba bốn cái Người đi lại cọ chín mười lần Em không cho, mích lòng cô bác Em c…”)