Có con hơn của anh ơi
Của như buổi chợ họp rồi lại tan.