Có chồng phải lụy theo chồng

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Có chồng phải lụy theo chồng
Nắng mưa phải chịu, mặn nồng phải cam.