Có cây mới có dây leo

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Có cây mới có dây leo
Có cột có kèo, mới có đòn tay