Còn duyên nón cụ quai tơ
Hết duyên nón lá quai dừa cũng xong.
Còn duyên đóng cửa kén chồng,
Hết duyên bán quán ngồi trông bộ hành.