Cây xương rồng

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

- Sanh ở đất, danh ở trời
Thịt da không có, sống đời cổ kim.

- Danh tôi vốn ở trên trời
Sanh ra cái cốt ở nơi dương trần.