Cây quế Thiên Thai mọc ngoài khe đá

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cây quế Thiên Thai mọc ngoài khe đá
Trầm nơi Vạn Giã hương tỏa sơn lâm,
Ðôi lứa ta như quế với trầm,
Trời xui đất khiến sắt cầm gặp nhau.