Cây hoa nhà ta cây quả nhà ta

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cây hoa nhà ta cây quả nhà ta
Muốn ăn thì vác gậy ra mà cời.
Cây hoa nhà người, cây quả nhà người,
Trông thì mỏi mắt, chòi thời mỏi tay.