Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 17:46, ngày 27 tháng 3 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (284 byte) (+284). . (Tạo trang mới với nội dung “<poem>Gió lao xao trông ngọn thảo lay Ban ngày dạo chốn tiền đài Tối lại nằm kề vách ngọc Bởi thương chúa nên thân tôi c…”)