Cá mắc nắng hạn, gặp nước mưa dào thì mừng rỡ mình khỏi chết khô; ví với người mắc hoạn nạn mà gặp phước.