Cá không gặp nước

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cá mắc nắng hạn, gặp nước mưa dào thì mừng rỡ mình khỏi chết khô; ví với người mắc hoạn nạn mà gặp phước.