Cá không ăn muối cá ươn

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.