Nghĩa là thì vận tráo chác, ghe phen chìm nổi; có tiếng nói phù trầm, hay là chìm nổi không mà thôi thì có nghĩa là bưa bưa không ra đen đỏ.