Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho Sư.
Sư về, Sư ốm tương tư;
Ốm lăn ốm lóc, nên Sư trọc đầu.
Ai làm cho dạ Sư sầu,
Cho ruột Sư héo như bầu đứt dây.