Bụng làm dạ chịu

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Mình làm mình chịu, nhữ tác ưng hườn nhữ thọ.