Bồng em thì khỏi xay lúa, xay lúa thì khỏi bồng em

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Không lẽ bắt một người làm hai việc một lượt.