Bỉ cực thới lai

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vận thì có khi bỉ, khi thới, hết cơn bỉ cực, tới tuần thới lai; tiếng khuyên không nên ngã lòng.