wikitext>Admin
 
n (Đã nhập 1 phiên bản)
 
(Không có sự khác biệt)

Bản hiện tại lúc 23:12, ngày 17 tháng 4 năm 2020

Đóng cữa lại mà đuổi kẻ trộm, ấy là lời chê thầy thuốc không biết phép trị bịnh, hoặc phải đuổi bịnh như làm hạn làm hạ mà dụng thuốc cầm, thì là nuôi lấy bịnh.