Bắt đứa có tóc, không ai bắt đứa trọc đầu

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Có tóc hiểu là người có căn kước sự nghiệp; đứa trọc đầu là đứa tay không, không gốc, chỉ nghĩa là cứ người có gốc, hay là có thể ăn nhờ.