Có tóc hiểu là người có căn kước sự nghiệp; đứa trọc đầu là đứa tay không, không gốc, chỉ nghĩa là cứ người có gốc, hay là có thể ăn nhờ.