Bậu về nhớ ghé Ba La

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bậu về nhớ ghé Ba La
Mua cân đường phổi cho ta với mình.