Bấy lâu vắng thiếp xa chàng

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bấy lâu vắng thiếp xa chàng
Chậu thau ai rửa gương vàng ai soi.