Chẳng hờn trời, chẳng trách người, nghĩa là phải an phận mạng.