Bất oán thiên, bất vưu nhơn

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chẳng hờn trời, chẳng trách người, nghĩa là phải an phận mạng.