Bất cấp chi khách

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bất thỉnh tự lai, thì là khách không gấp, vì là không có mời.