Nói về thì vận, hễ phát đạt vội, thì tàn bại cũng vội.