Bạo phát bạo tàn

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nói về thì vận, hễ phát đạt vội, thì tàn bại cũng vội.