Bạc vàng xuống nước còn phai
Đêm nằm em nghĩ coi ai bạc tình.