Bạc vàng xuống nước còn phai

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bạc vàng xuống nước còn phai
Đêm nằm em nghĩ coi ai bạc tình.