Bạc tình chi lắm hỡi ai

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bạc tình chi lắm hỡi ai
Lên non cao trở mặt, xuống dốc dài quay lưng.