Bạc sao bạc trắng như vôi

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bạc sao bạc trắng như vôi
Ðể cho nước chảy hoa trôi lỡ làng