Bóng trăng anh tưởng bóng đèn
Bóng cây anh ngỡ bóng thuyền em sang