Bóng trăng anh tưởng bóng đèn

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bóng trăng anh tưởng bóng đèn
Bóng cây anh ngỡ bóng thuyền em sang