Bình bồng ở giữa Giang Tân

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bình bồng ở giữa Giang Tân
Bên tình bên nghĩa, biết phân bên nào