Bát nước trong còn gợn sóng rung rinh
Đôi ta gá nghĩa chung tình,
Dầu ai dèm xiểm chúng mình mặc ai.