Bát nước trong còn gợn sóng rung rinh

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bát nước trong còn gợn sóng rung rinh
Đôi ta gá nghĩa chung tình,
Dầu ai dèm xiểm chúng mình mặc ai.