Anh xa em xa phức cho rồi
Tỷ như món nợ trả rồi nhẹ lo!