Ai mà thấy khó nẫu dong
Anh đây thấy khó, anh mong (kết) đạo hằng.