Ai mà nói dối cùng ai

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Phiên bản vào lúc 17:04, ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ai mà nói dối cùng ai,
Thì trời giáng hạ cây khoai giữa đồng.
Ai mà nói dối cùng chồng,
Thì trời giáng hạ cây hồng bờ ao.

Khảo dị:
Ai mà nói dối cùng ai,
Thì trời giáng ‡ hoạ cầy khoai giữa ‡ đồng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001