Ấy ngày mồng sáu tháng ba

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ấy ngày mồng sáu tháng ba
Ăn cơm với cà đi hội chùa Tây.