Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 03:41, ngày 29 tháng 3 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (6.067 byte) (+6.067). . (Tạo trang mới với nội dung “<div id="chapter"><p>Bác Ba Phi nghiêng tai lắng nghe rồi cười khà khà:<br> - Chúng ta sẽ bắt lũ chim này làm máy bay trực thăng đ…”)