Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 16:57, ngày 3 tháng 4 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (1.223 byte) (+1.223). . (Tạo trang mới với nội dung “Vị trí: Nằm ở phường Tam Thanh thành phố Lạng Sơn, phía tây phố Kỳ Lừa.<br> Đặc điểm: Vách động còn khắc bài thơ c…”)