Chi tiết ghi chú của Xe bò

  • Tên trang: Xe bò
  • Tác giả: Dữ liệu văn hóa Việt Nam contributors
  • Nhà xuất bản: Dữ liệu văn hóa Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 1 tháng 4 năm 2020 lúc 17:02 UTC
  • Ngày truy cập: 22 tháng 4 năm 2021 lúc 02:34 UTC
  • URL thường trực: https://congdongviet.net/?title=Xe_b%C3%B2&oldid=6097
  • Mã số phiên bản trang: 6097