Chi tiết ghi chú của Vàng lấy con vua

  • Tên trang: Vàng lấy con vua
  • Tác giả: Dữ liệu văn hóa Việt Nam contributors
  • Nhà xuất bản: Dữ liệu văn hóa Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 11 tháng 4 năm 2020 lúc 15:16 UTC
  • Ngày truy cập: 22 tháng 1 năm 2021 lúc 15:22 UTC
  • URL thường trực: https://congdongviet.net/?title=V%C3%A0ng_l%E1%BA%A5y_con_vua&oldid=7573
  • Mã số phiên bản trang: 7573