Chi tiết ghi chú của Tràng giang

  • Tên trang: Tràng giang
  • Tác giả: Dữ liệu văn hóa Việt Nam contributors
  • Nhà xuất bản: Dữ liệu văn hóa Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 3 tháng 4 năm 2020 lúc 23:54 UTC
  • Ngày truy cập: 13 tháng 7 năm 2024 lúc 12:36 UTC
  • URL thường trực: https://congdongviet.net/?title=Tr%C3%A0ng_giang&oldid=7329
  • Mã số phiên bản trang: 7329